Jēzus dievišķība

Jēzus dievišķība

Avots: Christ Before the Manger, autors – Ron Rhodes

Publicēts (angļu valodā): http://evidencebible.com/witnessingtool/deityofJesus.shtml

Spēcīgs arguments Kristus dievišķībai ir fakts, ka daudzi vārdi, nosaukumi un atribūti, kas piedēvēti Jahve(m) (ebreju valodā JHVH; jeb Bībeles Dievs), arī ir attiecināmi uz Jēzu Kristu.

Apzīmējums

TĒVS

JĒZUS

Jahve (“Es esmu”) 2. Mozus 3:14
5. Mozus 32:39
Jesajas 43:10
Jāņa 8:24
Jāņa 8:58
Jāņa 18:4–6
Dievs 1. Mozus 1:1
5. Mozus 6:4
Psalmi 45:7,8
Jesajas 7:14
Jesajas 9:6
Jāņa 1:1,14
Jāņa 20:28
Titam 2:13
Ebrejiem 1:8
2. Pētera 1:1
Mateja 1:23
1. Jāņa 5:20
Alfa un Omega (Pirmais un pēdējais) Jesaja 41:4
Jesaja 48:12
Atklāsmes 1:8
Atklāsmes 1:17,18
Atklāsmes 2:8
Atklāsmes 22:12–16
Kungs Jesajas 45:23 Mateja 12:8
Apustuļu d. 7:59,60
Apustuļu d. 10:36
Romiešiem 10:12
1. Korintiešiem 2:8
1. Korintiešiem 12:3
Filipiešiem 2:10,11
Glābējs Jesajas 43:3
Jesajas 43:11
Jesajas 49:26
Jesajas 63:8
Lūkas 1:47
1. Timotejam 4:10
Mateja 1:21
Lūkas 2:11
Jāņa 1:29
Jāņa 4:42
2. Timotejam 1:10
Titus 2:13
Ebrejiem 5:9
Ķēniņš Psalmi 95:3
Jesajas 43:15
1. Timotejam 6:14–16
Atklāsmes 17:14
Atklāsmes 19:16
Tiesnesis/Soģis 1. Mozus 18:25
5. Mozus 32:36
Psalmi 50:4,6
Psalmi 58:11
Psalmi 75:7
Psalmi 96:13
Jāņa 5:22
2. Korintiešiem 5:10
2. Timotejam 4:1
Gaisma 2. Samuēla 22:29
Psalmi 27:1
Jāņa 1:4,9
Jāņa 3:19
Jāņa 8:12
Jāņa 9:5
Klints 5. Mozus 32:3,4
2. Samuēla 22:32
Psalmi 89:26
Romiešiem 9:33
1. Korintiešiem 10:3,4
1. Pētera 2:4–8
Pestītājs Psalmi 130:7,8
Jesajas 43:1
Jesajas 48:17
Jesajas 49:26
Jesajas 54:5
Apustuļu d. 20:28
Efeziešiem 1:7
Ebrejiem 9:12
Mūsu taisnīgums Jesajas 45:24 Jeremijas 23:6
Romiešiem 3:21,22
Laulātais vīrs Jesajas 54:5
Hozejas 2:16
Mateja 25:1
Marka 2:18,19
2. Korintiešiem 11:2
Efeziešiem 5:25–32
Atklāsmes 21:2,9
Gans 1. Mozus 49:24
Psalmi 23:1
Psalmi 80:1
Jāņa 10:11,16
Ebrejiem 13:20
1. Pētera 2:25
1. Pētera 5:4
Radītājs 1. Mozus 1:1
Ījaba 33:4
Psalmi 95:5,6
Psalmi 102:24,25
Jesajas 40:28
Jesajas 43:1
Apustuļu d. 4:24
Jāņa 1:2,3,10
Kolosiešiem 1:15–18
Ebrejiem 1:1–3,10
Dzīvības devējs 1. Mozus 2:7
5. Mozus 32:39
1. Samuēla 2:6
Psalmi 36:9
Jāņa 5:21
Jāņa 10:28
Jāņa 11:25
Grēku piedevējs 2. Mozus 34:6,7
Nehemijas 9:17
Daniēla 9:9
Jonas 4:2
Mateja 9:2
Marka 2:1–12
Apustuļu d. 26:18
Kolosiešiem 2:13
Kolosiešiem 3:13
Kungs, mūsu Dziedinātājs 2. Mozus 15:26 Apustuļu d. 9:34
Visuresošs Psalmi 139:7–12
Sālamana pam. 15:3
Mateja 18:20
Mateja 28:20
Efeziešiem 3:17
Efeziešiem 4:10
Viszinošs 1. Ķēniņu 8:39
Jeremijas 17:10,16
Mateja 9:4
Mateja 11:27
Lūkas 5:4–6
Jāņa 2:25
Jāņa 16:30
Jāņa 21:17
Apustuļu d. 1:24
Visvarens Jesajas 40:10–31
Jesajas 45:5–13
Atklāsmes 19:6
Mateja 28:18
Mark 1:29–34
Jāņa 10:18
Jūdas 24
Pastāvējis pirms iesākuma 1. Mozus 1:1 Jāņa 1:15,30
Jāņa 3:13,31,32
Jāņa 6:62
Jāņa 16:28
Jāņa 17:5
Mūžīgs Psalmi 102:26,27
Habakuka 3:6
Jesajas 9:6
Mihas 5:2
Jāņa 8:58
Nemainīgs Maleahija 3:6
Jēkaba 1:17
Ebrejiem 13:8
Pielūgsmes saņēmējs Mateja 4:10
Jāņa 4:24
Atklāsmes 5:14
Atklāsmes 7:11
Atklāsmes 11:16
Atklāsmes 19:4,10
Mateja 2:8,11
Mateja 14:33
Mateja 28:9
Jāņa 9:38
Filipiešiem 2:10,11
Ebrejiem 1:6
Cerība Jeremijas 17:7 1. Timotejam 1:1
Runātājs ar dievišķu autoritāti “Tā saka Tas Kungs…”
—lietots simtiem reižu
Mateja 23:34–37
Jāņa 3:5
Jāņa 7:46
“Patiesi, patiesi es saku . . .”
Kurš piecēla Jēzu no miroņiem? Apustuļu d. 2:24,32
Romiešiem 8:11
1. Korintiešiem 6:14
Jāņa 2:19–22
Jāņa 10:17,18
Mateja 27:40
Kuram tiek gods? Jesajas 42:8
Jesajas 48:11
Ebrejiem 13:21
Jāņa 17:5

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s