Pretrunas Bībelē? (02)

Pretrunas Bībelē? (02)

Autors: Dave Woetzel

 

In English: Contradictions in the Bible? (02)

Pēdējā zināmā adrese (Last known address): http://www.drdino.com/read-article.php?id=88&c=22

 

Mans draugs Deivs Votzels saņēma e-pastu no kāda skeptiķa, kurš pārstāv portālu talkorigins.org. Šeit ir Deiva atbildes. Es (Kents Hovinds) dažos maznozīmīgos jautājumos viņam nepiekrītu, taču šeit ir ļoti daudz labas informācijas. Es neuzskatu, ka King James Bībelē ir slikti tulkojumi.

Dr. Kents Hovinds

 

BĪBELĒ ATBILDĒTĀS PRETRUNAS

Ja šis ir labākais, ko Zatras var izdarīt, viņam būtu jāpaņem 100 gadus veca grāmata, kurā ir augstāka kritikas pakāpe. Vismaz argumenti pret inspirāciju bija ar kādu domu. Tas ir pārāk vienkārši!

 

1. 1. Mozus 1:3-5 Pirmajā dienā Dievs radīja gaismu, tad nodalīja gaismu no tumsas.
2. 1. Mozus 1:14-19 Saule (kas nošķir nakti no dienas) nebija radīta līdz pat ceturtajai dienai.

Nu un? Dievs ir gaisma un Viņš būs debess gaisma vēl ilgi pēc saules pazušanas (Jāņa atklāsmes 21:23). Acīmredzot Viņš varēja radīt gaismas upi pirms Viņš izveidoja sauli. Dr. Russell Humphrey’s ir piedāvājis intriģējošu gaismas (ko Dievs ieviesa pirmajā dienā) izskaidrojumu. Sīkāk par to ir aprakstīts viņa teorijā par Baltā Cauruma kosmoloģiju (White Hole cosmology).

 

1. 1. Mozus 1:11-12, 26-27 Koki tika radīti pirms cilvēka radīšanas.
2. 1. Mozus 2:4-9 Cilvēks tika radīts pirms koku radīšanas.

1. Mozus 2:8-9 neapraksta koku radīšanu, bet Ēdenes dārza radīšanu Ādamam, lai viņš tur dzīvotu. Dārzā Dievs iestādīja daudz kokus un starp tiem laba un ļauna atzīšanas koku un dzīvības koku.

 

1. 1. Mozus 1:20-21, 26-27 Putni tika radīti pirms cilvēka radīšanas.
2. 1. Mozus 2:7, 19 Cilvēks tika radīts pirms putnu radīšanas.

1. Mozus 2:19 neapraksta putnu radīšanu (kas iznāca no jūrām). Drīzāk Dievs veidoja no zemes vēl pa vienam no katras radījumu kārtas tieši pirms Ādama, lai viņš varētu tiem dot vārdus. Tas bija otrais radīšanas akts (vēlāk tajā pašā dienā un tikai dārzā), kas iepazīstināja Ādamu ar visu dzīvnieku kārtām, pār kurām viņš valdīja.

 

1. 1. Mozus 1:24-27 Dzīvnieki tika radīti pirms cilvēka radīšanas.
2. 1. Mozus 2:7,19 Cilvēks tika radīts pirms dzīvnieku radīšanas.

Skatīt iepriekšējo atbildi.

 

1. 1. Mozus 1:28 Dievs mudina vairoties.
2. 3. Mozus 12:1-8 Dievs pieprasa šķīstīšanās rituālu pēc bērna piedzimšanas, kas būtībā padara bērna piedzimšanu par grēku. (Piezīme: Šķīstīšanās periods pēc meitas piedzimšanas ir divreiz lielāks nekā dēlam.)

Muļķības. Vai Zatras nespēj noteikt atšķirību starp ceremoniālu netīrību un grēkošanu? Es lieku savam dēlam mazgāt rokas pēc spēlēšanās smilšu kastē. Vai spēlēšanās smilšu kastē ir padarījusi viņu nepaklausīgu? Dažas nodaļas vēlāk arī sieviete ar asiņošanu tika saukta par nešķīstu. Vai tas padara viņu par grēcinieci?

 

1. 1. Mozus 1:31 Dievs bija apmierināts ar visu, ko bija radījis.
2. 1. Mozus 6:5-6 Dievs nebija apmierināts ar to, ko bija radījis. (Piezīme: Tas, ka Dievs būtu neapmierināts, ir pretrunā ar viszinības konceptu.)

Dievs bija apmierināts, dodot cilvēkam brīvu gribu. Viņš nav apmierināts, kad cilvēks to lieto, lai dumpotos.

 

1. Mozus 2:4, 4:26, 12:8, 22:14-16, 26:25 Dievs jau bija zināms kā „Kungs” (Jahve jeb Jehova) vēl ilgi pirms Mozus laikiem.
2. 2. Mozus 6:2-3 Dievs tikai ēģiptiešu sacelšanās laikā (Mozus dzīves laikā) pirmoreiz bija zināms kā „Kungs” (Jahve jeb Jehova).

Mozus uzrakstīja (patiesībā apkopoja 10 aculiecinieku liecības un rediģēja) 1. Mozus grāmatu un lietoja Dieva vārdu/apzīmējumu, kas viņam tika atklāts.

 

1. 1. Mozus 2:17 Ādamam bija jāmirst tajā pašā dienā, kad viņš apēda aizliegto augli.
2. 1. Mozus 5:5 Ādams dzīvoja 930 gadus.

Pastāv fiziskā nāve (dvēseles atdalīšanās no ķermeņa) un garīga nāve (dvēseles atdalīšanās no Dieva). Fiziskā nozīmē Ādams tajā dienā SĀKA mirt. Garīgā nozīmē, ko Dievs pēc tam pastāvīgi lieto (skatīt Efeziešiem 2:1 un Jāņa 8:51), Ādams nomira uzreiz, proti, viņa grēks atšķīra viņu no viņa Radītāja brīdī, kad viņš ēda augli.

 

1. 1. Mozus 2:15-17, 3:4-6 Ir nepareizi gribēt atšķirt labo no ļaunā.
2. Ebrejiem 5:13-14 Tikai nenobriedis jeb nepieredzējis nespēj atšķirt labo no ļaunā.

Tava 1. Mozus grāmatas interpretācija ir pilnīgi nepareiza. Viņu grēks bija nepaklausība (darot ļaunu) nevis griba kaut ko zināt.

 

1. 1. Mozus 4:4-5 Dievs izvēlas Ābela upuri un nepievērš uzmanību Kaina upurim.
2. 2. Laiku 19:7, Apustuļu darbi 10:34, Romiešiem 2:11 Dievs neizrāda atšķirīgu attieksmi. Viņš pret visiem izturas vienādi.

Dievs IZTURAS pret visiem vienādi. Noraidīti tiek tie, kas piedāvā nepienācīgu upuri (kā Kains). Ja Ābels piedāvātu upuri, kam nav asiņu, viņš arī būtu ticis noraidīts.

 

1. 1. Mozus 4:9 Dievs jautā Kainam, kur ir viņa brālis Ābels.
2. Sālamana pamācības 15:3, Jeremijas 16:17, 23:24-25, Ebrejiem 4:13 Dievs ir visur. Viņš redz visu. Nekas nav apslēpts viņa skatienam.

Dievs deva iespēju Kainam kļūt tīram. Tā paša iemesla dēļ es JAUTĀJU savam dēlam, vai viņš ir paņēmis cepumu, lai gan es redzēju, ka viņš to ir nočiepis.

 

1. 1. Mozus 4:15, 5. Mozus 32:4, Jesajas 34:8 Dievs ir atriebīgs dievs.
2. 2. Mozus 15:3, Jesajas 42:13, Ebrejiem 12:29 Dievs ir karotājs. Dievs ir iznīcinošs uguns.
3. 2. Mozus 20:5, 34:14, 5. Mozus 4:24, 5:9, 6:15, 29:20, 32:21 Dievs ir greizsirdīgs dievs.
4. 3. Mozus 26:7-8, 4. Mozus 31:17-18, 5. Mozus 20:16-17, Jozuas 10:40, Soģu 14:19, Ecēhiēla 9:5-7 Dieva gars (dažreiz) ir slepkava un nogalinātājs.
5. 4. Mozus 25:3-4, 5. Mozus 6:15, 9:7-8, 29:20, 32:21, Psalmi 7:11, 78:49, Jeremijas 4:8, 17:4, 32:30-31, Cefanijas 2:2 Dievs ir dusmīgs. Dažreiz Viņa dusmas ir nežēlīgas.
6. 2. Samuēla 22:7-8 (KJV) „Es saucu uz Kungu; …viņš dzirdēja manu balsi; …Zeme drebēja un trīcēja, … jo viņš bija dusmīgs. Dūmi nāca no viņa nāsīm. Iznīcinoša uguns nāca no viņa mutes, liesmojošas ogles nāca no tā.”
7. Ecēhiēla 6:12, Nahuma 1:2,6 Dievs ir greizsirdīgs un nikns. Viņš taupa dusmas un atriebjas viņa ienaidniekiem. „…kas spēj palikt sveikā Viņa barguma karstumā? Viņa dusmu kvēle liesmo kā uguns versme, un klintis sabrūk un saplaisā no tās karstuma.”
8. 2. Korintiešiem 13:11,14 1. Jāņa 4:8,16 Dievs ir mīlestība.
9. Galatiešiem 5:22-23 Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.

Dievs ienīst grēku un ļaunumu, taču Dievs mīl labsirdību. Tad kur ir problēma? Viņa svētums nozīmē, ka Viņam ir jāizpilda taisnīgs sods par grēku. Dieva mīlestība nodrošina piedošanu Kristū visiem, kuri paši to pieņems. Šeit nav pretrunu.

 

1. 1. Mozus 4:16 Kains aizgāja (vai izgāja) no Kunga klātbūtnes.
2. Jeremijas 23:23-24 Cilvēks nevar noslēpties no Dieva. Dievs piepilda debess un zemi.

Dievs ieņēma kādu veidolu, lai runātu ar Kainu (ļoti līdzīgi kā Mozus pie degoša krūma vai Ābrahams pie viņa telts). Kains aizgāja no savas sastapšanās ar Dievu.

 

1. 1. Mozus 6:4 Pirms Plūdiem bija milži (ebr.val. Nephilim).
2. 1. Mozus 7:21 Visas dzīvās radības (izņemot Noa un viņa ģimeni) tika iznīcināta Plūdos.
3. 4. Mozus 13:33 Bija milži pēc Plūdiem.

Daži no Ādama pēcnācējiem bija milži. Daži no Noa pēcnācējiem bija milži. Vēl nesenā pagātnē ir dzīvojuši milži. Kas tur tāds?

 

1. 1. Mozus 6:6, 2. Mozus 32:14, 4. Mozus 14:20, 1. Samuēla 15:35, 2. Samuēla 24:16 Dievs maina savas domas.
2. 4. Mozus 23:19-20, Jesajas 15:29, Jēkaba vēstule 1:17 Dievs savas domas nemaina.

Dievs nekad nemainās. Viņa darbības pret mums mainās līdz ar izmaiņām MŪSOS (līdzīgi kā mainās saule, kad es uzlieku savas saulesbrilles).

 

1. 1. Mozus 6:19-22, 7:8-9, 7:14-16 Divi no katras kārtas ir jāpaņem un tiek paņemti uz Noa šķirsta.
2. 1. Mozus 7:2-5 Septiņi pāri no skaitā nenoteiktām kārtām ir jāņem (un ir paņemti) uz šķirsta.

Zatras šoreiz kārtīgi pārspīlē. Ja septiņi no kārtām (kas nav noteiktas ar skaitu) ir paņemti, tad divi nokatras kārtas IR paņemti. Šeit nav pretrunu. Ja divi no kādas kārtas nebūtu paņemti, tikai tad tā būtu pretruna!

 

1. 1. Mozus 7:1 Noa bija taisnīgs
2. Ījaba 1:1,8, Ījaba 2:3 Ījabs bija taisnīgs
3. Lūkas 1:6 Caharija un Elizabete bija taisnīgi
4. Jēkaba 5:16 Daži vīri ir taisnīgi (tādēļ viņu lūgšanas ir efektīvas)
5. 1. Jāņa 3:6-9 Kristieši kļūst taisnīgi (jo citādi viņi nav patiesi kristieši)
6. Romiešiem 3:10, 3:23, 1. Jāņa 1:8-10 Neviens nav bijis vai ir taisnīgs

Vismaz šis ir vērā ņemams iebildums… bieži atspēkots, taču vērā ņemams. Dievs ir absolūti, pilnīgi un nevainojami taisnīgs. Viņš pats ir pilnībā svēts. Kad cilvēki tiek dēvēti par „taisnīgiem”, tas vienmēr tiek lietots salīdzināšanai (piemēram, Ījaba 2:3 „…nav neviena tāda virs zemes, kāds ir viņš…”). Cilvēki var kļūt nevainīgi Dieva tiesas priekšā tikai tad, kad viņiem ir piedots caur Kristus asinīm.

 

1. 1. Mozus 7:7 Noa un viņa ģimene iegāja Šķirstā.
2. 1. Mozus 7:13 Viņi iegāja Šķirstā (atkal?).

Nu beidz! Šeit vienkārši atkārtoti tiek atspoguļots notikums ar īpašu Noa dzīves datēšanas shēmu.

 

1. 1. Mozus 11:7-9 Dievs sēj nesaskaņas
2. Salamana pamācības 6:16-19 Dievs ienīst ikvienu, kurš sēj nesaskaņas

Dievs nesēja nesaskaņas (strīdus). Viņš sajauca valodas. Starp citu, pastāv ļoti daudzas lietas, ko Dievs dara, taču Viņš to aizliedz cilvēkam darīt. Nu un? Tas ir tikai saprātīgi.

 

1. 1. Mozus 11:9 Bābelē Kungs sajauca visas pasaules valodas.
2. 1. Korintiešiem 14:33 Pāvils saka, ka Dievs nav nekārtības autors.

Šis arguments ir izrauts no konteksta. Dievs nav nekārtības autors BAZNĪCĀ.

 

1. 1. Mozus 11:12 Arpahsads (ebr. Arpakshad) bija Šelaha (ebr. Shelach) tēvs.
2. Lūkas 3:35-36 Kainans bija Salas (grieķu Sala) tēvs. Arpahsads bija Salas vectēvs.

Kainans nav pieminēts 1. Mozus grāmatā. Arī iespējams, ka ar nolūku to nepieminēja šajā ģenealoģijā. Lai gan tas šķiet neierasti, taču Mateja 1:8 arī ir izlaisti daži ķēniņi. Un kā arī izrādās – jūdu tradīcijā jēdziens „dēls” ir tāds kā „stiepjams” jēdziens. Bībelē ir vairāki gadījumi, kur mazdēls tiek saukts par dēlu vai arī meitas vīrs tiek saukts par dēlu.

 

1. 1. Mozus 11:26 Tera (ebr. Terach) bija 70 gadus vecs, kad piedzima viņa dēls Ābrams (ebr. Abram)
2. 1. Mozus 11:32 Tera nomira 205 gadu vecumā (kad Ābrāmam bija 135 gadi)
3. 1. Mozus 12:4, Apustuļu darbi 7:4 Ābrāmam bija 75 gadi, kad viņš atstāja Hāranu. Tas notika pēc Tera nāves. Tādējādi Tera nevarēja būt vecāks par 145 gadiem, kad viņš nomira; vai Ābrāms bija tikai 75 gadus vecs pēc tam, kad viņš nodzīvoja 135 gadus.

Šis ir vērā ņemams jautājums, jo virspusēji to apskatot, ir redzamas pretrunas. Lai nu kā, Tera varēja UZSĀKT pēcnācēju radīšanu 70 gadu vecumā (sekojot ģenealoģijas modelim, kurā vispirms tiek minēti bezbērnu gadi) un Ābrāms varēja piedzimt pēdējais, kad Tera bija 130 gadus vecs. Tas nav nesaprātīgi, jo Ābrams pats dzemdēja bērnus lielākā vecuma. (1. Mozus 17:17 norāda, ka viņš bija desmit gadus vecāks par Sāru. 1. Mozus 23:1 saka, ka Sāra nomira 127 gadu vecumā. 1. Mozus 25:1-2 saka mums, ka Ābrahāms pēc dažiem gadiem joprojām turpināja radīt bērnus ar viņa nākamo sievu.) Turklāt Ābrahāma brālis apprecējās, piedzima Lats, taču VISI nomira pirms Ābrāms apprecējās. Tā Ābrāma brālis Hārans varēja būt DAUDZ vecāks.

 

1. 1. Mozus 12:7, 17:1, 18:1, 26:2, 32:30, 2. Mozus 3:16, 6:2-3, 24:9-11, 33:11, 4. Mozus 12:7-8, 14:14, Ījaba 42:5, Amosa 7:7-8, 9:1 Dievs ir redzēts
2. 2. Mozus 33:20, Jāņa 1:18, 1. Jāņa 4:12 Dievs nav redzēts. Neviens nevar skatīt Dieva seju un palikt dzīvs. Neviens nekad Viņu nav redzējis.

Šie panti paši par sevi apbrīnojami atrisina tavu apjukumu! Neviens nav redzējis Dievu visā viņa godībā. 2. Mozus grāmatā Dievs slēpa Mozu, lai viņš neredzētu Viņa seju. Jesaja, Jānis un citi redzēja Dieva parādību. Dievs ieņem noteiktu formu (piemēram, degošais krūms Mozum vai viesulis Ījabam), pirms uzsāk sarunu ar cilvēku.

 

1. 1. Mozus 10:5, 20, 31 Pirms Bābeles torņa uzcelšanas bija daudzas valodas.
2. 1. Mozus 11:1 Pirms Bābeles torņa uzcelšanas bija tikai viena valoda.

1. Mozus grāmatas 10. nodaļa ir ģenealoģija, kas aptver gadsimtus. Tajā ir laika posms pirms Bābeles, kad bija viena valoda (aprakstīts 11. nodaļā) un turpinās ilgi pēc Bābeles, sīki izklāstot valodu sadalījumu, kas radās no Bābeles.

 

1. 1. Mozus 16:15, 21:1-3, Galatiešiem 4:22 Ābrahāmam bija divi dēli – Ismaēls un Īzāks.
2. Ebrejiem 11:17 Ābrahāmam bija tikai viens dēls.

Fragments, kas šeit ņemts no Vēstulē Ebrejiem, ir izrauts no konteksta, lai radītu pretrunu. „…upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus, par ko bija teikts: …” Dievs apsolīja Īzāku. Ābrahāmam piedzima Ismaēls ne pēc Dieva gribas.

 

1. 1. Mozus 17:1, 35:11; 1. Laiku 29:11-12; Lūkas 1:37 Dievs ir visvarens. Nekas nav neiespējams ar Dievu vai Dievam pašam.
2. Soģu 1:19 Lai gan Dievs bija ar Jūdu, kopā tie nevarēja pieveikt ielejas iedzīvotājus, jo tiem bija dzelzs rati.

Kas gan ar šo ir domāts?

Jonathan Sampson komentāri:

Aplūkosim pantu, kurā, pēc Izsmējēja domām, ir pretruna:

Soģu 1:19 (KJV)

Un KUNGS bija ar Jūdu; un viņš izdzina kalnu iedzīvotājus; bet nevarēja izdzīt ielejas iedzīvotājus, jo viņiem bija dzelzs rati.

Šis ir mans novērojums, lasot šo epizodi. Ievērojiet, ka Dieva Vārds saka: „KUNGS bija ar Jūdu,” nevis „KUNGS cīnījās līdzās ar Jūdu pret ielejas iedzīvotājiem.” Lasot šo epizodi, es ieraudzīju, ka šis konkrētais Izsmējējs savos paziņojumos bieži apskata lietas ārpus konteksta un izņem vērtīgu informāciju. Šis, izskatās, ir viens no tiem gadījumiem. Es savā Bībelē neatradu, ka KUNGS cīnījās līdzās ar Jūdu, bet gan pretēji – ka KUNGS bija ar Jūdu. Rakstos ir skaidri pateikts, ka pārbaudījumi, posts, vajāšana un citas lietas stiprina mūsu attiecības ar Dievu. Mēs mācāmies paļauties uz Viņu. Dievs nekad nav apsolījis, ka dzīve būs viegla, cik man zināms, Viņš tikai apsolīja, ka nekad mūs nepametīs. Un Viņš nekad nav mūs atstājis. Savā dzīvē esmu pieredzējis daudzus pārbaudījumus. Esmu dažus uzveicis, dažus nē, bet KUNGS nekad nav mani atstājis. Viņš ir ar mani labos un ļaunos laikos (Ebrejiem 13:5), uzvarās un sakāvēs. Esmu pārliecināts, ka šis ir arī Jūdas gadījums. NEKĀDU PRETRUNU!

 

1. 1. Mozus 17:7, 10-11 Apgraizīšanas derībai ir jābūt mūžīgai.
2. Galatiešiem 6:15 Tam nav nozīmes.

Tu salīdzini derības ilgmūžību ar tās iedarbību (āboli un apelsīni). Apgraizīšana ir mūžīga derība. Taču tam nav nozīme grēku dzēšanā. Tā nekad nevienu nav izglābusi.

 

1. 1. Mozus 17:8 Dievs apsolīja Ābrahāmam Kānaāna zemi kā „mūžīgu īpašumu”.
2. 1. Mozus 25:8, Apustuļu darbi 7:2-5, Ebrejiem 11:13 Ābrahāms mira ar neizpildītu šo solījumu.

Ābrahāma īpašumā bija ļoti daudz Kānaāna zemes, kad viņš nomira. Taču tu neredzi šī panta būtību. Apsolījums bija izpildīts Ābrahāmam UN viņa pēcnācējiem. Viens no visapbrīnojamākajiem pareģojumiem ir Israēla tautas atdzimšana viņu senču zemē.

 

1. 1. Mozus 17:15-16, 20:11-12, 22:17 Ābrahāms un viņa pusmāsa Sāra ir precējušies un saņēmuši Dieva svētības.
2. 2. Mozus 20:17, 5. Mozus 27:20,23 Incests ir slikts.

Nu un? Labi cilvēki var darīt sliktas lietas. Turklāt likumi, kurus tu citē, netika doti ilgi vēl pēc Ābrahāma nāves. Ex post facto (no latīņu valodas: piemērots ar atpakaļejošu datumu) likums.

 

1. 1. Mozus 18:20-21 Dievs izlemj „noiet lejā”, lai redzētu, kas notiek.
2. Sālamana pam. 15:3, Jeremijas 16:17, 23:24-25, Ebrejiem 4:13 Dievs ir visur. Viņš redz visu. Nekas nav apslēpts Viņa skatienam.

Dievs nogāja pārbaudīt Sodomu, lai dotu Ābrahāmam iespēju par to aizlūgt un parādīt sodomiešu ļaunprātību; bet ne jau tāpēc, ka Viņš no debesīm nespēja to izdarīt.

 

1. 1. Mozus 19:30-38 Kamēr Lats bija piedzēries, viņa abas meitas „gulēja līdzās viņam”, kļuva grūtas un dzemdēja viņam pēcnācējus.
2. 2. Pētera 2:7 Lats bija „taisns” un „taisnīgs”.

Atcerieties – kad vien cilvēka raksturošanai tiek lietots jēdziens „taisnīgs”, tas ir salīdzinoša rakstura jēdziens. Labi cilvēki ne vienmēr ir pilnīgi. Ja tavs VIENĪGAIS trūkums bija piedzeršanās pāris naktis, es teiktu, ka tu arī esi bijis diezgan taisnīgs.

 

1. 1. Mozus 22:1-12, 5. Mozus 8:2 Dievs pārbauda Ābrahāmu un Mozu.
2. Soģu 2:22 Dievs pats saka, ka Viņš pārbauda.
3. 1. Korintiešiem 10:13 Pauls saka, ka Dievs kontrolē kārdinājuma pakāpi.
4. Jēkaba 1:13 Dievs nevienu nepārbauda.

Ievērojiet Ebrejiem 11:17. Labāks grieķu valodas tulkojums vārdam „peirazo” ir „mēģināja” (vai pierādīja, pārbaudīja). Dievs pārbauda mūs gluži kā skolotājs…, lai parādītu mūsu ticību (vai tās trūkumu) un lai pilnveidotu mūs. Jēkabs šo domu lieto arī nodaļas sākumā (Jēkaba 1:2-3). Taču 13. pantā ir lietots pavisam atšķirīgs grieķu vārds. „Peirasmos” nozīmē „aicināt darīt ļaunu”. Šis jēdziens ir balstīts uz iekāri vai Sātana kārdinājumiem.

 

1. 1. Mozus 27:28 „Lai tad Dievs dod tev …, un daudz labības un vīna.”
2. 5. Mozus 7:13 Ja viņi seko Viņa pavēlēm, Dievs tos svētīs viņa vīna augļus.
3. Psalmi 104:15 Dievs mums dod vīnu, lai iepriecinātu mūsu sirdi.
4. Jeremijas 13:12 „…visas krūzes pilda ar vīnu.”
5. Jāņa 2:1-11 Saskaņā ar Jāņa evaņģēlija autora teikto, Jēzus pirmais brīnums bija pārvērst ūdeni vīnā.
6. Romiešiem 14:21 Ir labi atturēties no vīna dzeršanas.

Jau atkal tu radi pretrunu, saputrojot teikumu. Šeit jau būtība nav, ka ēst noteiktu gaļu vai dzert vīnu ir slikti. Problēma ir, bez vajadzības darot lietas, kas aizskar brāli Kristū.

 

1. 1. Mozus 35:10 Dievs saka, ka Jēkabu vairs nesauks par Jēkabu; kopš tā brīža viņa vārds ir Israēls.
2. 1. Mozus 46:2 Vēlāk Dievs pats lieto vārdu Jēkabs.

Austrumu vārdu maiņas tradīcija bija vēstīt par pavērsienu kāda dzīvē. Tā bija oficiāla maiņa. Ne jau Dievs pēc būtības aizliedz ikvienam viņu saukt par Jēkabu (patiesībā viņš tiek saukts par Jēkabu pēc 4 pantiem); drīzāk gan doma ir, ka viņš vairs nav ZINĀMS kā „krāpnieks” (ebr. Ya`aqob), bet kā „Dieva kareivis” (ebr. Yisra’el).

 

1. 1. Mozus 36:11 Ēlifasa dēli bija Temans, Omārs, Cebo, Gaetams un Kenass.
2. 1. Mozus 36:15-16 Temans, Omārs, Cebo un Kenass.
3. 1. Laiku 1:35-36 Temans, Omārs, Cefijs, Gatāms, Kenass, Timna un Amaleks.

Velti laiku, lai uzmanīgi izlasītu fragmentu un tu pats varēsi atbildēt uz savu jautājumu. 1. Mozus 36:12 pievieno Amaleku (dzimis konkubīnei) sarakstam, kas sākas 11. pantā. Tu tikai palaidi garām Gatāmu un Amaleku 1. Mozus 36:16. Vēlāk fragmentā (iespējams adoptēts kā dēls) Timna ir pievienots kā vadonis (1. Mozus 36:40). Tāpēc 1. Mozus 36. nodaļa pilnībā saskan ar Laiku grāmatu.

 

1. 1. Mozus 49:2-28 Israēla divpadsmit cilšu tēvi: Rūbens, Simeons, Levijs, Jūda, Zebulons, Isašars, Dans, Gads, Ašers, Naftalis, Jāzeps un Benjamīns.
2. Jāņa atklāsmes 7:4-8 (Netiek iekļauts Dana cilts, bet pievienots Manases).

Šī nav pretruna. Tā ir maiņa. Ir cilvēki, kas pieņem, ka šī maiņa ir notikusi elku pielūgšanas dēļ, ko uzsāka Dans, tas, savukārt, Israēla sodīšanu un paverdzināšanu.

 

1. 1. Mozus 50:13 Jēkabs tika apglabāts alā (Makpelas tīrumā), kas tika nopirkta no hetesieša Efrona.
2. Apustuļu darbi 7:15-16 Viņš tika apglabāts kapā Sihemā, kas tika nopirkts no Hamora.

Kaps bija ala. (Vērsiet uzmanību, ka 1. Mozus 23:6-9 bija oriģinālais stāsts). Makpela ir reģions, kas vēlāk kļuva par Sihemu. No oriģinālā stāsta mēs redzam, ka Ābrahams nopirka to no Hamora dēliem, tieši no Efrona, kas dzīvoja viņu vidū un viņam bija tīrums ar šo kapavietu. Kad Jēkabs atgriezās savā senču zemē (1. Mozus 33:17-19), viņš atklāja, ka Hamora bērni bija iekarojuši un apdzīvojuši šo reģionu. Viņš nopirka tīrumu no Sihemas tēva – Hamora.

 

1. 2. Mozus 3:1 Jetrus bija Mozus sievas tēvs.
2. 4. Mozus 10:29; Soģu 4:11 (KJV) Hobabs bija Mozus sievas tēvs.

Daudzām Vecās Derības personām bija divi vārdi. Tas bija ļoti izplatīts senlaiku tradīcijās, kad kāds atstāja savu klanu, lai pievienotos citai nācijai (Jāzeps Ēģiptē, Daniels Babilonijā u.c.). Jetrus bija midiānietis. Iespējams, viņam tika dots ebreju vārds, kad viņš pievienojās israēliešiem.

 

1. 2. Mozus 3:20-22; 5. Mozus 20:13-17 Dievs instruē Israēlu aplaupīt ēģiptiešus, izlaupīt viņu ienaidniekus.
2. 2. Mozus 20:15,17; 3. Mozus 19:13 Dievs aizliedz zagt, izkrāpt vai aplaupīt kaimiņu.

Pirmkārt, kara noteikumi ir un vienmēr ir bijuši atšķirīgi no noteikumiem sabiedrībā (ienaidnieka lidmašīnas notriekšana būtiski atšķiras no sievas nošaušanas strīda vidū). Otrkārt, Dievs šos likumus deva cilvēkam, ne jau sev. Viņš var paņemt (vai pavēlēt paņemt) jebko, ko Viņš vēlas un jebkurā laikā, kad vien Viņš vēlas. Viņš ir Dievs.

[tā kā zemāk atkārtojas tāds pats iebildums (no latīņu val. ad nauseum), es no šī brīža teikšu tikai „dittos” (latīņu val. šeit ir spēkā arī iepriekšējā atbilde)]

 

1. 2. Mozus 4:11 Dievs izlemj, kurš būs mēms, kurls, akls u.t.t.
2. 2. Korintiešiem 13:11,14; 1. Jāņa 4:8,16 Dievs ir mīlestības dievs.

Nelabums, slimība, ciešanas un nāve ir grēka un cilvēka pretošanās Dievam rezultāts. Dievs taisnīgi tiesāja pasauli. Dievs mīlestībā nodrošināja glābšanas veidu, lai mēs varētu dzīvot svētlaimē ar Viņu. Iespējams, TU nedomā, ka tā tev nav pietiekama „mīlestība”. Bet tu neesi SVĒTAIS Dievs, kurš ir bijis aizvainots ar grēku.

 

1. 2. Mozus 9:3-6 Dievs iznīcina visus liellopus (ieskaitot zirgus), kas piederēja ēģiptiešiem.
2. 2. Mozus 9:9-11 Cilvēki un liellopi tiek nomocīti ar augoņiem.
3. 2. Mozus 12:12,29 Visi ēģiptiešu liellopu pirmdzimtie ir iznīcināti.
4. 2. Mozus 14:9 Pēc tam, kad tika iznīcināti visi liellopi, nomocīti ar augoņiem un iznīcināti liellopu pirmdzimtie, ēģiptieši uz zirgiem vajāja Mozu.

Tavs pirmais apgalvojums ir nepareizs. Mutes un nagu sērga piemetās liellopiem un zirgiem (2. Mozus 9:3). Nav šaubu, daudzi no tiem nomira. Lai nu kā, 6. pants saka, ka visi liellopi nomira. Tur nav iekļauti zirgi, ēzeļi, kamieļi u.t.t.

 

1. 2. Mozus 12:13 Israēliešiem ir jāatzīmē viņu mājas ar asinīm, lai Dievs redzētu, kuru māju tie apdzīvo un „izlaistu” tās.
2. Sālamana pamācības 15:3; Jeremijas 16:17, 23:24-25; Ebrejiem 4:13 Dievs ir visur. Viņš redz visu. Nekas nav apslēpts Dievam.

Dievs nesaka, ka Viņam vajadzēja asins atzīmes, lai REDZĒTU, KURU māju apdzīvo israēlieši. Viņš apsolīja, ka, JA Viņš ieraudzīs asinis, Viņš paies garām tai mājai (bez šaubām, ieskaitot kādus ticīgos ēģiptiešus).

 

1. 2. Mozus 12:37; 4. Mozus 1:45-46 Vīru (kara klausības vecumā) skaits, kuri ir pieminēti 2. Mozus grāmatā, ir vairāk nekā 600 000. Pieskaitot sievietes, bērnus un vecākus cilvēkus, sanāk, ka apmēram 2000000 israēliešu atstāja Ēģipti.
2. 1. Ķēniņu 20:15 Viss Israēls, ieskaitot bērnus, vēlāk nepārsniedz 7000.

Šis ir augstākā mērā absurds. Pirmkārt, 1. Ķēniņu grāmatas 20. nodaļā aprakstītajā laikā Israēla tauta tika sadalīta divās karaļvalstīs. Otrkārt, kontekstā ar ķēniņa Ahaba Samārijas (ziemeļkaraļvalsts galvaspilsēta) ielenkumu, varēja skaitīt tikai tos, kas bija pilsētā. Treškārt, viņš skaitīja VISUS Israēla bērnus, kas bija derīgi cīņai (14. pants).

 

1. 2. Mozus 15:3, 17:16; 4. Mozus 25:4, 32:14; Jesajas 42:13 Dievs ir karavīrs – viņš ir nikns un dusmīgs.
2. Romiešiem 15:33; 2. Korintiešiem 13:11,14; 1. Jāņa 4:8,16 Dievs ir mīlestības un miera dievs.

Dievs ir raksturots abējādi. Tāds pats bija Ronalds Reigans. Un kas par to?

 

1. 2. Mozus 20:1-17 Dievs deva likumus Mozum pa tiešo (bez starpnieka).
2. Galatiešiem 3:19 Likumi bija nodoti garīgi ar eņģeļiem vidutājiem (ar starpnieku).

Tikai tāpēc, ka 2. Mozus grāmata nepiemin eņģeļus, nenozīmē, ka tiem nebija sava loma. Nekur nav teikts, ka Viņš nelieto starpnieku. (Ievērojiet, ka 10 baušļi akmenī, kā rakstīts, burtiski tika iegravēti ar Dieva pirkstu.)

 

1. 2. Mozus 20:4 Dievs aizliedz veidot jebkādus izgrebtus tēlus.
2. 2. Mozus 25:18 Dievam patīk, ka tiek veidoti izgrebti tēli.

Jau atkal tu apstājies teikuma vidū, izrauj to ārā no konteksta un safabricē pretrunu. Lasi pirms un pēc 2. Mozus grāmatas 20. nodaļas. Dievs neaizliedza nevienam izgrebt vai izveidot skulptūru! Viņš runā par dievekļa veidošanu, izgrebšanu un pielūgšanu.

 

1. 2. Mozus 20:5, 34:7; 4. Mozus 14:18; 5. Mozus 5:9; Jesajas 14:21-22 Bērniem ir jācieš dēļ savu vecāku grēkiem.
2. 5. Mozus 24:16; Ecēhiēla 18:19-20 Bērniem nav jācieš par viņu vecāku grēkiem.

Tu jauc vismaz trīs dažādus konceptus. Kad TAUTA bija kļuvusi tik samaitāta, ka Dievs grasījās to pilnīgi noslaucīt no zemes virsas (Jesejas 14), pilnīgi visi, jauni un veci, ciestu šo tiesu. Pēc Mozus likuma, Dievs (nevis sabiedrība) par vecāku grēkiem sodīs SAIMI līdz trešajai un ceturtajai paaudzei. Iespējams šis bija rezultāts tam, kādā veidā tika strukturētas saimes un realizēti kolektīvie lēmumi. Ecēhiēla 18:1-3 norāda, ka SABIEDRĪBAS NOTEIKUMAM bija jāmainās tā, lai bērniem nebūtu jāmirst par vecāku grēkiem. Tā nav pretruna. Tas ir mēģinājums mainīt kaut ko, kam nebūtu jānotiek Israēla sabiedrībā (5. Mozus 24:16).

 

1. 2. Mozus 20:8-11, 31:15-17, 35:1-3 Sabatā nedrīkst veikt nekādu darbu, pat ne uguns dedzināšanu. Bauslis ir pastāvīgs un pārkāpuma gadījumā ir jāmirst.
2. Marka 2:27-28 Jēzus saka, ka Sabats ir domāts cilvēkam, nevis cilvēks Sabatam (pēc tam, kad viņa mācekļi tika kritizēti Sabata pārkāpšanā).
3. Romiešiem 14:5; Kolosiešiem 2:14-16 Pāvils saka, ka Sabata pavēlei bija pagaidu raksturs un ka tev pašam ir jāizlemj par tā ievērošanu.

Mācekļi nestrādāja jeb nedarīja darbu. Viņi pārkāpa farizeju vadlīnijas. Kristus piepildīja bausli un ceremoniālās procesijas vairs nebija spēkā pēc Viņa nāves. Šī ir izmaiņa, uz kuru Pāvils atsaucas Galatiešiem 3:24-25. Tā nav pretruna.

 

1. 2. Mozus 20:12; 5. Mozus 5:16; Mateja 15:4, 19:19; Marka 7:10, 10:19; Lūkas 18:20 Godā savu tēvu un savu māti – tas ir viens no 10 baušļiem. Jēzus ir tos pastiprinājis.
2. Mateja 10:35-37, Lūkas 12:51-53, 14:26 Jēzus saka, ka viņš ir nācis šķelt ģimenes; ka vīra ienaidnieks būs no viņa pašas saimes; ka tev ir jāienīst savs tēvs, māte, sieva, bērni, brāļi, māsas un pat tava paša dzīve, lai kļūtu par sekotāju.
3. Mateja 23:9 Jēzus saka, ka nevienu cilvēku uz zemes nedrīkst saukt par savu tēvu.

Tu joprojām vari godāt kādu, kuru tu ienīsti. Tātad, šeit nav pretrunu pat tad, ja kāds nekompetenti tic, ka Kristus saka – mēs esam, lai nepatiktu saviem vecākiem. Lai nu kā, angļu vārds ienīst („to hate”) vāji aptver Kristus pausto salīdzinošo būtību. Kad to apskatām blakus mūsu mīlestībai pret Dievu, tad mūsu mīlestībai pret vecākiem (un pat mums pašiem) salīdzinoši būtu jākļūst tikpat kā nekādai.

 

1. 2. Mozus 20:14 Dievs aizliedz pārkāpt laulību..
2. Hozejas 1:2 Dievs liek Hozejam ņemt „sev netikli sievu”.

Hozeja nepārkāpa laulību (viņa sieva pārkāpa, nevis viņš). Kur šeit ir pretruna?

 

1. 2. Mozus 21:23-25; 3. Mozus 24:20; 5. Mozus 19:21 Dzīvību pret dzīvību, aci pret aci u.t.t.
2. Mateja 5:38-44; Lūkas 6:27-29 Pagriez otru vaigu. Mīli savu ienaidnieku.

Lūdzu! Kā vēl skaidrāk Kristus varēja izteikties? Viņš tieši maina likumu, lai uzsāktu laipnības laikmetu, kurā mēs tagad dzīvojam. LASI visu rakstvietu.

 

1. 2. Mozus 34:6; 5. Mozus 7:9-10; Titam 1:2 Dievs ir uzticams un patiess. Viņš nemelo.
2. 4. Mozus 14:30 Dievs lauž viņa apsolījumu.

Dievs deva apsolījumu ievest Israēla tautu Kānaānā. Viņš aizveda viņus līdz pat robežai, taču (ar pāris izņēmumiem) viņi sacēlās un nolēma tur neiet. Tādēļ Dievs piepildīja savu solījumu nākamajai paaudzei. Dievs nekad nav apsolījis, ka IKVIENS individuāli, kurš pametis Ēģipti, tiks līdz Kānaānai. Dažādu iemeslu dēļ daudzi mira tuksnesī. Pat Mozus netika šajā zemē.

 

1. 2. Mozus 34:6; 5. Mozus 7:9-10, Titam 1:2 Dievs ir uzticams un patiess. Viņš nemelo.
2. 1. Ķēniņu 22:21-23 Dievs piedod krāpšanas garu.

Dievs PIEĻAUJ ļauniem gariem un ļauniem cilvēkiem nodarīt daudz ļauna. Tas nenozīmē, ka Viņš ir nepatiess vai piedod viņu darbības.

 

1. 2. Mozus 34:6; 5. Mozus 7:9-10; Titam 1:2 Dievs ir uzticams un patiess. Viņš nemelo.
2. 2. Tesaloniķišiem 2:11-12 Dievs maldina cilvēkus, liekot viņiem ticēt tam, kas ir nepareizi, lai varētu viņus tiesāt. (Ievērojiet: dažas versijas šeit lieto vārdu pierunāt/pārliecināt (angļu val: persuade). Konteksts diezgan skaidri parāda, ka šeit ir iesaistīta maldināšana.)

Kopš kura laika tu piešķir nozīmi kontekstam? Dieva pacietība ir ilga, taču tai ir savas robežas. Pēc dažiem brīnumiem, kuros faraons nocietināja savu sirdi, Dievs nocietināja faraona sirdi, lai viņš NEVARĒTU nožēlot (2. Mozus 10:1-2). Konteksts skaidri parāda, ka šiem cilvēkiem bija virkne iespēju nožēlot; taču viņi izvēlējās Sātana melus (9. pants), nevis Dieva patiesību (10. un 12. pants). Tādēļ 11. pantā Dievs dod pār viņiem maldības dzīvi. Tas nav Dievs, kas viņiem melo vai maldina viņus. Tas ir Dievs, kas izlēma likteni, kādu VIŅI izvēlējās.

 

1. 2. Mozus 34:6-7; Jozuas 24:19; 1. Laiku 16:34 Dievs ir uzticams, svēts un labs.
2. Jesajas 45:6-7; Raudu dziesmas 3:8; Āmosa 3:6 Dievs ir atbildīgs par ļaunumu.

Ļaunumam, kas minēts KJV, ir divas nozīmes. Viena nozīme iekļauj sevī morālu pārkāpumu no kāda puses. Otra nozīme – neveiksme, kas ir kādu piemeklējusi. Dievs izraisa otro, nevis pirmo. Daži ir strīdējušies, ka Dievs darīja nepareizi, radot ļaunuma potenciālu. Lai nu kā, nav iespējams spīdēt gaismai, ja tur nav tumsas. Līdzīgi, Dievam nav iespējams radīt „labu” bez „ļaunuma” potenciāla. Radot to citādi, tiktu radīta amorāla robotu mašinērija bez brīvas gribas.

 

1. 2. Mozus 34:6-7; Ebrejiem 9:27 Dievs atceras grēku, pat ja tas ir bijis piedots.
2. Jeremijas 31:34 Dievs neatceras grēku, kad tas ir bijis piedots.

Jau atkal tu jauc dažādas lietas. Dievs soda grēku. 2. Mozus 34. nodaļā ir rakstīts, ka sekas neapstājas tikai tāpēc, ka grēks ir piedots (skatiet arī 2. Samuēla 12:13-14). Dievs zina visu un nekad neaizmirst, bet ne tādā veidā kā mēs. Kad grēks ir piedots, Viņš izvēlas to nekad vairs nepieminēt, lai lietotu to pret grēcinieku.

Otrā nozīme ir atšķirība starp veidu, kādā grēks tika izskatīts likuma gaismā. Tas nekad netika likvidēts un bija nepieciešami ikgadēji upuri kā šī ierobežojuma piemiņa. Grēks tikai uz laiku tika apslāpēts, upurējot asinis, gaidot nākamo pilnīgo upuri, kas aizskalos visus grēkus. Jeremija šajā laikā pravieto. (Izlasiet šīs nodaļas sākumu). Tas tika piepildīts Kristū. Šī atšķirība, kas ir izcelta Ebrejiem 10:3, kontrastē ar Ebrejiem 10:17.

 

1. 3. Mozus 3:17 Dievs pats aizliedz uz visiem laikiem ēst asinis un taukus.
2. Mateja 15:11; Kolosiešiem 2:20-22 Jēzus un Pāvils saka, ka šādiem noteikumiem nav jēgas. Tie ir tikai cilvēku rīkojumi.

Jēzus un Pāvils nediskutē par tauku vai asins ēšanu. Kristus norādīja, ka tu nekļūsti grēcīgs no iekšienes, ēdot ar netīrām rokām. Grēks sākas prātā un parādās darbībā. Pāvils cīnījās pret „burta kalpiem” un jūdiem, kuri baudīja askētisku dzīvesveidu, pievienojot daudz nevajadzīgus, cilvēka izdomātus likumu kā līdzekli, lai kļūtu taisnīgāki.

 

1. 3. Mozus 19:18; Mateja 22:39 Mīli savu kaimiņu [tikpat] cik sevi.
2. 1. Korintiešiem 10:24 Liec savu kaimiņu sev priekšā jeb meklē viņa labumu, nevis savu.

Viens ir sirds attieksme (mīlestība) un kas cits ir – praktizēt šo mīlestību (pašuzupurēšanās). Abi iet roku rokā.

 

1. 3. Mozus 21:10 Augstākais priesteris nedrīkst plēst savas drēbes.
2. Mateja 26:65; Marka 14:63 Viņš to izdara Jēzus tiesāšanas laikā.

Slikts augstākais priesteris! Nu un? (Meklējot nogalināt Kristu, viņš izdarīja ko daudz sliktāku.)

 

1. 3. Mozus 25:37; Psalmi 15:1,5 Ir nepareizi aizdot naudu uz procentiem.
2. Mateja 25:27; Lūkas 19:23-27 Ir nepareizi aizdot naudu bez procentiem.

Ceremoniālajā likumā, kas tika ieviests Israēla ekonomikā, Dievs noteica procentus kā nelikumību. Stāstot līdzību par stingro kungu, Kristus nevienā brīdī nenorāda, vai paši procenti pēc būtības ir pareizi vai nepareizi. Lai nu kā, pēc Kristus beidzās ceremoniālā likuma laikmets (un ar to aizliegums prasīt procentus).

 

1. 4. Mozus 11:33 Dievs uzsūta slimību.
2. Ījaba 2:7 Sātans uzsūta slimību.

Nu un?

Džonatana Sampsona (Jonathan Sampson) komentārs:
Aplūkosim abus šos pantus uzmanīgi:

4. Mozus 11:33 (KJV)

Un gaļa vēl bija starp viņu zobiem, pirms tā bija apēsta, kad Tas Kungs iekaisa dusmās pret tautu, un Tas Kungs piemeklēja tautu ar ļoti grūtām mocībām.

Ījaba 2:7 (KJV)

Tad sātans aizgāja no Tā Kunga un piemeklēja Ījabu ar ļaundabīgiem augoņiem no viņa kāju pēdām līdz viņa matu galiem.

Šī „pretruna” ir skaidrs un precīzs piemērs tam, cik Izsmējēji izmisīgi cenšas padarīt Dieva Vārdu tādu, lai tas izskatītos pēc kaut kā mazāka par Dieva inspirētu materiālu. Ikviens racionāls cilvēks skaidri sapratīs, ka abas šīs rakstu vietas saistās ar specifiskiem jautājumiem abos gadījumos. Dievs tiešām sāpīgi piemeklēja kādus cilvēkus vēstures gaitā un arī Sātans sāpīgi piemeklēja kādus cilvēkus. Ir svarīgi atzīmēt, ka neviena no abām rakstu vietām nesaka, ka VISAS SLIMĪBAS ir no Dieva, ne arī to, ka VISAS SLIMĪBAS ir no Sātana. NEKĀDU PRETRUNU!

 

1. 4. Mozus 15:24-28 Upuri var (vismaz dažos gadījumos) noņemt grēku.
2. Ebrejiem 10:11 Tie nekad nenoņem grēku.

Skaties atbildi augstāk. Vecajā Derībā piedotie grēki tika tikai nosegti ar asinis upuri cerībā, ka tas tiks nodzēsts, kad nomirs Kristus.

 

1. 4. Mozus 25:9 24000 nomira, kad bija sērga.
2. 1. Korintiešiem 10:8 23000 nomira, kad bija sērga.

Lasi rakstu vietas! 23000 nomira VIENĀ DIENĀ. 24000 nomira visā sērgas laikā. Tātad 1000 nomira vēlāk, nekādu pretrunu.

 

1. 4. Mozus 30:2 Dievam patīk svinīgi solījumi (zvēresti).
2. Mateja 5:33-37 Jēzus aizliedz tā darīt sakot, ka tie ir cēlušies no ļaunuma (vai Velna).

Un atkal, Kristus piepildīja un mainīja Vecās Derības likumu. Viņš savā teiktajā izsakās skaidri, ka Viņš veic šo izmaiņu. Šeit nav pretrunu.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s